سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي

 

سرفصل دروس دورة كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي بر اساس مصوبة

جلسة دويست و سي ام شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،

مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۰ به شرح زير مي باشد.

 عنوان درس : فقه استدلالي (۱)

 تعداد واحد : ۴ واحد پيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 قضا ـ شهادات ـ حجر ـ ضمان ـ حواله ـ كفالت ـ صلح ـ شركت ـ مضاربه

كتابهايي از قبيل وقف ، عطيه ، تجارت ، دين ، رهن ، وديعه ، عاريه ، شفعه ، وكالت ، اقرار ، احياء موات ، صيد و ذباحه ـ اطعمه و اشربه در طي ترمهاي تحصيلي به عنوان تكليف به دانشجويان داده مي شود و موظف مي شوند با مراجعه به كتابهاي جواهر و مسالك و غيره به تحقيق و بررسي آنها بپردازند.

 منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 عنوان درس : فقه استدلالي (۲)

 تعداد واحد : ۴ واحد پيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي :

 مزارعه ـ مساقات ـ اجاره ـ سبق و رمايه ـ جعاله ـ وصايا ـ نكاح ـ طلاق

 منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 عنوان درس : فقه استدلالي (۳)

 تعداد واحد : ۲ واحد پيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس : مشتمل بر كتابهاي : حدود و تعزيرات ـ قصاص ـ ديات

 منابع اصلي درس : شرح لمعة شهيد ثاني

 منابع فرعي درس : شرايع و مسالك

 عنوان درس : مباحث اصول (۱)

 تعداد واحد : ۴ واحد پيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس :مفاهيم ـ عام و خاص ـ مطلق و مقيد ـ مجمل و مبين ـ امارات. 

 منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

عنوان درس : مباحث اصول (۲)

  تعداد واحد : ۲ واحد پيشنياز : مباحث اصول (۱)

 سرفصل دروس : دنبالة‌ مبحث امارات ـ تعادل و تراجيح

 منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر

 منابع فرعي درس : قوانين الاصول و رسائل شيخ انصاري

 عنوان درس : مباحث اصول (۳)

 تعداد واحد : ۲ واحدپيشنياز : مباحث اصول (۲) سرفصل دروس :

 اصول عمليه : برائت ، تخيير و احتياط

 منابع اصلي درس : اصول الفقه استاد مظفر و رسائل شيخ

 منابع فرعي درس : قوانين الاصول 

عنوان درس : فقه تطبيقي

 تعداد واحد : ۲ واحد    پيشنياز : ندارد

 سرفصل درس :كتابهاي وصايا و ارث

 منابع اصلي درس : خلاف شيخ طوسي

 منابع فرعي درس : تذكرة الفقهاي علامه حلي

 عنوان درس : آيات الاحكام

 تعداد واحد : ۲ واحد پيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس :آياتي از عقود و ايقاعات

 منابع اصلي درس : كنزالعرفان فاضل مقداد

 منابع فرعي درس : زبدة البيان في احكام القرآن مقدس اردبيلي

 عنوان درس : قواعد فقه (۱)

 تعداد واحد : ۲ واحدپيشنياز : ندارد

 سرفصل دروس :مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة لاضرر ، قاعدة يد ، قاعدة نفي عسر و حرج ، قاعدة فراغ و تجاوز ، قاعدة قرعه ، قاعدة مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، قاعدة تسبيب و غيره.

 منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

 عنوان درس : قواعد فقه (۲)

  تعداد واحد : ۲ واحدپيشنياز : قواعد فقه (۱)

 سرفصل دروس :مشتمل بر ده قاعده از قواعد مشهور فقه اسلامي نظير قاعدة غرور ، قاعدة غرر ، قاعدة نفي سبيل ، قاعدة ميسور ، قاعدة اصالة الصحة و غيره.

 منابع اصلي درس : جزوة استاد بر مبناي كتابهايي از قبيل : القواعد الفقهيه بجنوردي و عوائد نراقي و عناوين ميرفتاح

+ نوشته شده در  93/05/25ساعت   توسط دکتر علیرضا صابریان  | 

 

 

 

 عناوين دروسي كه همة دانشجويان بدون استثناء بايد بگذرانند

رديف

عنوان درس 

تعداد واحد

پيش نياز

1

فقه استدلالي(۱) 

۴

ندارد

2

فقه استدلالي (۲)

۴

ندارد

3

فقه استدلالي (۳)

۲

ندارد

4

مباحث اصول (۱)

۴

ندارد

5

مباحث اصول (۲)

۲

مباحث اصول (۱)

6

مباحث اصول (۳)

۲

مباحث اصول (۲)

7

قواعد فقه (۱)

۲

ندارد

8

فقه تطبيقي

۲

ندارد

9

آيات الاحكام

۲

ندارد

10

زبان خارجي (۱)

۲

ندارد

11

پايان نامه (رساله)

۶

پس از گذراندن همه دروس

12

روش تحقیق

۱

قبل از اخذ واحد پایان نامه

 

عناوين دروسي كه دانشجوياني بايد بگذرانندچنانچه در دورة كارشناسي آنها را نگذرانده باشند

 

1

آشنایی با كامپيوتر

۲

ندارد

2

وصاياي حضرت امام (ره)

۱

ندارد

 

 

 

 

 دروس تطبيقي ( جبراني )

 

آن دسته از دانشجوياني كه مدرك دوره كارشناسي آنها غير ازفقه و مباني حقوق اسلامي  مي باشد، بايد علاوه بر دروس مذكور،حداكثر ۱۲واحد از دروس تخصصي دورة كارشناسي را به عنوان جبراني بگذرانند. تعيينعناوين دروس جبراني از بین دروس تخصصی کارشناسی فقه ومبانی حقوق اسلامی و همچنین تعداد واحد تا حداكثر مذکور(۱۲ واحد) به عهده گروه آموزشي مي باشد. رویه جاری بر این است که این دانشجویان میبایست 3واحد فقه و 3 واحد اصول فقه از دوره کارشناسی بعنوان پیشنیاز اخذ نمایند (دانشجویان با مدرک کارشناسی حقوق فقط 3 واحد اصول فقه   بعنوان پیشنیاز اخذ نمایند).

مسئولیت اخذ واحد های پیشنیاز قبل از اخذ واحدهای اصلی در نیمسال اول بعهده دانشجو می باشد

 

 

نمرات دروس آشنایی با کامپیوتر و وصاياي حضرت امام (ره) و

روش تحقیق و دروس جبرانی در محاسبه ميانگين ( معدل )

ترمی و معدل كل مؤثر نمي باشد.

 

+ نوشته شده در  93/05/25ساعت   توسط دکتر علیرضا صابریان  | 

دانشجویانی که درس روش تحقیق را در دوره کارشناسی گذرانده اند با ارائه ریز نمرات به گروه وتایید آن و ثبت نمره در آموزش دانشکده، از گذراندن این درس در مقطع کارشناسی ارشد معاف هستند.
 

+ نوشته شده در  93/05/25ساعت   توسط دکتر علیرضا صابریان  | 

آدرس پست الکترونیک خانم دکتر آقایی ودکتر روحانی

 

maqaib@gmail.com

+ نوشته شده در  92/09/05ساعت   توسط دکتر علیرضا صابریان  | 

معرفی نرم افزارهای فقهی و اصولی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  92/02/14ساعت   توسط دکتر علیرضا صابریان  |